Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


60.výročie Slovenskeho zväzu záhradkárov

Najstaršie spoločné združenie záhradkárov na Slovensku v Slovenskej republike – Slovenský zväz záhradkárov/SZZ/ si pripomína v týchto dňoch už svoje 60. výročie.

Toto významné jubileum si už v priebehu celého roka pripomínali slovenskí záhradkári na všetkých úrovniach a na tej najvyššej tak urobili počas slávnostného zasadnutia v Banskej Bystrici za účasti vzácnych hostí – doc. JUDr. Ivana Gašparoviča,CSc.,Dr.h.c.-exprezidenta SR, Ing. Eduarda Jakúbeka- predsedu Republikového výboru/RV/ SZZ, prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc. Dr.h.c.-čestného predsedu RV SZZ, Juraja Korčeka –tajomníka RV SZZ a ďalších. Pozvanie na túto významnú udalosť prijala aj naša spoločnosť, prostredníctvom manažéra Mareka Szökeho, ktorý ako dlhoročný a tradičný podporovateľ aktivít SZZ počas podujatia prevzal pamätný list od RV SZZ  za doterajšiu aktívnu a obetavú činnosť v prospech SZZ.

Po slávnostnom zahájení si úvodné slovo zobral pán Juraj Korček,tajomník RV SZZ, ktorý predstavil uplynulých 60 rokov ako obdobie budovania, naberania skúseností a predovšetkým usilovnej práce prostredníctvom širokorozvetvenej, v súčasnosti vyše 55-tisicovej členskej základne SZZ. Úlohou organizácie je hájiť záujmy svojich členov, vytvárať podmienky pre zahradkárčenie a zmysluplné využitie voľného času. Takisto svojím členom poskytuje odbornú a právnu pomoc, a to aj prostredníctvom prednášok, školení, inštruktáží. Na druhej strane samotní záhradkári svojou prácou robia krajšími obce, mestá, krajinu vysádzaním, ekologickým pestovaním ovocia a zeleniny v duchu hesla: “Vieme, čo jeme“, a v neposlednom rade aj výchovou enviromentálne citlivej, zodpovednej a pracovitej populácie. Záhradkárčenie má svoje „hlboké korene“ a aj vzhľadom ku starnutiu populácie sa dá očakávať zvýšenie záujmu o túto zmysluplnú činnosť. Je potrebné využiť šancu, podchytiť pracovné nadšenie, ochotu učiť sa novým veciam, byť otvorený novým nápadom i inováciám a hlavne rásť po všetkých stránkach.

S veľkým záujmom sa stretlo aj vystúpenie exprezidenta SR pána Ivana Gašparoviča,ktorý slovami o uznaní práce záhradkárov, vyjadril obdiv k ľuďom, ktorí mnohokrát dostali nehostinné pozemky,aby ich pretvorili v “rajské záhrady“, pre potešenie svoje i druhých, trebárs aj tých, čo záhradkárčenie nemusia. Slovami o..“ pocite radosti z vlastnoručne dopestovanej úrody pre potešenie svoje i priateľov „...vyjadril presvedčenie, že úprimne príjme pozvanie do rodiny záhradkárov, ktorej vždy rád aj z titulu svojej funkcie ako hlava štátu v minulosti pomáhal a v súčasnosti želá všetko dobré do budúcna.

Činorodosť, aktivita a práca sú lightmotívy z vystúpenia pána Eduarda Jakúbeka, súčasného predsedu RV SZZ, ktorý takisto vyzdvihol akt, aby sme sa učili prácou v záhradách komunikácii medzi ľuďmi aj susedmi, spoznávaniu seba, predlžovať aktívny vek, pocit užitočnosti a sebarealizácie nielen seniorom, ktorých je v radoch záhradkárov drvivá väčšina, ale pritiahnuť do svojich radov aj mladých. Pracovať s deťmi, mládežou, tešiť sa práci v záhrade a pod.

Predseda Českého záhradkářskeho svazu /ČZS/ pán Stanislav Kozlík vo svojom krátkom príhovore ocenil brilantnú spoluprácu ČZS a SZZ, ktorá sa rokmi naďalej prehlbuje a vyzdvihol prácu zväzov v súčasných trhových podmienkach, kde opäť vystupuje do popredia otázka ekologizácie, potravinovej sebestačnosti obyvateľstva.

Čestný predseda SZZ pán Ivan Hričovský aj vo svojom vysokom veku je živým príkladom toho, ako odovzdávať svoje skúsenosti a múdrosť našich predkov ďalším generáciám. Nezabudol dodať, že je tu stále vyše 800 tis. záhrad na Slovensku a sú tu teda veľké rezervy, potenciál do budúcnosti,..a so slovami želania všetkého dobrého vyzval prítomných k prípitku jubilantovi,- Slovenskému záhradkárskemu zväzu. ..Tak teda „Živió, mnoga leta, záhradkári...!.

Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan