Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržatelný rast a ochranu životného prostredia

Ochrana osobných údajov


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť ROKOSAN s.r.o., sídlom Kollárova 446, 078 01, Sečovce, Slovenská republika IČO: 36 191 116. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel sro, Vložka číslo 10957/V. Kontaktné údaje predávajúceho:

email    info@rokosan.com
telefón +421 56 6784780
web www.rokosan.com

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Rokosan. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

 • plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
 • oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Rokosan.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na kontaktné údaje uvedené v bode jeden.  

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ
 • spoločnosť ROKOSAN s.r.o., sídlom Kollárova 446, 078 01, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 36 191 116.
 • poločnosť SIXNET Internet Technologies, sídlom Dúhová 40, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 52548856

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k osobným údajom ( čl. 15 GDPR)
 • na opravu osobných údajov ( čl. 16 GDPR)
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov ( čl. 18 GDPR)
 • na výmaz osobných údajov ( čl. 17 GDPR)
 • na prenositeľnosť osobných údajov ( čl. 20 GDPR)
 • vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov ( čl. 21 GDPR)

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.