Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

ROKOAKTÍV – stimulačná pomocná látka


RokosanROKOAKTÍV - stimulačná pomocná látka na organickom základe pôsobiaca ako aktivátor klíčenia so stimulačným účinkom na zakoreňovanie a počiatočnú fázu rastu rastlín. ROKOAKTÍV zabraňuje negatívnemu vplyvu moridla, zvyšuje percentuálnu klíčivosť semien a zabezpečuje lepší štart v počiatočnej fáze rastu vplyvom lepšieho rozvoja koreňovej sústavy.

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku:

ROKOAKTÍV je tmavohnedá až čierna tekutina s charakteristickým zápachom.

Účinné látky:

Zmes dvadsiatich druhov aminokyselín, humínových a fulvónových kyselín, pomocných látok a živín potrebných pre účel aplikácie. Obsahuje iba organický dusík.

 

 

Podmienky skladovania:

Skladujte v suchu v neporušených a uzavretých obaloch oddelene od potravín, nápojov, krmív, pesticídov, liekov a dezinfekčných prostriedkov, mimo dosah detí. Prázdne obaly po vypláchnutí odovzdajte do zberu druhotných surovín. Teplota pri skladovaní nesmie klesnúť pod +5 C.

Rozsah a spôsob použitia:

ROKOAKTÍV je určený na morenie obilnín pri použití štandardných moriacich látok používaných za účelom aplikácie. Pred dávkovaním ROKOAKTÍV dôkladne premiešať.

Aplikačná dávka je prídavok 5 litrov ROKOAKTÍVU-u k moridlu určenému na namorenie 1 tony osiva. Po dokonalej homogenizácii suspenzie moridla a ROKOAKTÍV –u je možná aplikácia na bežnom zariadení určenom k moreniu osiva. Je potrebné zabezpečiť rovnomerné namorenie osiva, pre čo najlepší účinok prípravkov.